• Gratis verzending bij orders vanaf € 99,-
 • Voor 14 uur besteld zelfde dag verzonden
 • Gratis retourneren binnen 14 dagen
Account aanmaken | Inloggen
winkelwagen
0 producten € 0,00

Verkoopvoorwaarden

Artikel 1 Begripsbepaling

Onder Tupak wordt in deze voorwaarden verstaan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tupak B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Nijkerk, producent en handelaar van rondkartonnage en andere verpakkingsmaterialen. Onder koper wordt in deze voorwaarden verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening door Tupak zaken worden geleverd respectievelijk diensten worden verleend.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en daaruit voortvloeiende leveringen en werkzaamheden van Tupak.
 2. Voorwaarden van de koper maken alleen deel uit van de overeenkomst voor zover die voorwaarden door Tupak uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 Aanbod en aanvaarding

 1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij daarbij uitdrukkelijk en schriftelijk het tegendeel is bepaald.
 2. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij aanvraag door de koper verstrekte gegevens. Tupak aanvaardt voor de juistheid van die gegevens geen enkele aansprakelijkheid.
 3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Tupak een opdracht schriftelijk heeft aanvaard. Alleen de directie, of een door deze schriftelijk gemachtigd persoon, kan en mag namens Tupak overeenkomsten aangaan.
 4. Bij verkoop uit de magazijnvoorraad is de factuur te beschouwen als schriftelijke bevestiging van de opdracht.

Artikel 4 Prijzen

 1. Alle prijzen gelden exclusief emballage, af fabriek/kantoor en exclusief B.T.W., tenzij schriftelijk anders is overeengekomen,
 2. Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende materiaal-prijzen, loonkosten, belastingen alsmede valutaverhoudingen, ofwel ingeval geen aanbieding is gedaan, op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende materiaalprijzen, loonkosten, belastingen alsmede valutaverhoudingen.
 3. Indien na de aanbieding, of na het sluiten van de overeenkomst, de in lid 2. genoemde prijsbepalende factoren een verhoging ondergaan, is Tupak gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te verhogen. Koper heeft dan alsnog  het recht om de verstrekte opdracht terug te nemen en te volstaan met het vergoeden van het reeds gepresteerde, op basis van de voor de verhoging geldende prijzen, mits koper dit aangetekend aan Tupak kenbaar maakt binnen 3 dagen via kennisgeving van de prijsverhoging.
 4. De meerkosten tengevolge van de door koper aangebrachte wijziging in de opdracht is Tupak gerechtigd aan koper in rekening te brengen.
 5. Indien emballage noodzakelijk is, wordt deze tegen kostprijs berekend en niet terug genomen. De noodzaak van emballage staat ter beoordeling van Tupak.
 6. Tupak heeft het recht om bij levering van zaken of bij het verrichten van diensten met een factuurwaarde lager dan € 25,- een afzonderlijk bedrag aan administratie en/of behandelingskosten aan de koper in rekening te brengen.

Artikel 5 Levering

 1. Levertijden worden door Tupak bij benadering opgegeven. Hoewel Tupak zich zal inspannen de toegezegde prestatie te verrichten binnen de genoemde termijn, is deze niet fataal, Tupak is pas in verzuim, nadat hij door koper schriftelijk in gebreke is gesteld.
 2. Levering geschiedt af fabriek/kantoor. tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 3. Zaken die de koper bij Tupak heeft bezorgd of heeft laten bezorgen verblijven bij Tupak voor risico van de  koper. Tupak is nimmer aansprakelijk voor schade aan of door deze zaken toegebracht.
 4. Tupak is gerechtigd 10% meer of minder te leveren dan overeengekomen zonder dat koper hieraan enig recht kan ontlenen.  De koper is verplicht het in dit kader meer geleverde af te nemen en te betalen.
 5. Aan de door Tupak te leveren zaken zijn geringe toleranties der maatvoering inherent. Dergelijke toleranties leveren geen tekortkoming van Tupak op en kunnen niet leiden tot een klacht ander de hierna te noemen garantie.
 6. Indien Tupak tengevolge van overmacht niet kan leveren heeft zij het recht de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. Overmacht is aanwezig in alle gevallen dat het overschrijden van de levertijd niet te wijten is aan de schuld van Tupak. Als voorbeeld van overmacht geldt onder meer; storingen in het bedrijf van Tupak of van haar toeleveranciers, het te laat aanleveren van materialen door toeleveranciers en werkstaking bij Tupak of haar toeleveranciers.
 7. Alle zaken en materialen reizen voor risico van de koper. Ook wanneer franco levering is overeengekomen, is de koper aansprakelijk voor alle schade tijdens vervoer.
 8. Bij aankomst van de zaken dient de  koper zich te overtuigen van de staat waarin de zaken zich bevinden. Als de zaken of materialen beschadigd blijken te zijn, dient  de koper de vervoerder aan te spreken.
 9. Wanneer door Tupak verkochte zaken of aangeboden diensten door de koper niet worden geaccepteerd, houdt Tupak deze gedurende 10 dagen ter beschikking van de  koper. De zaken worden in deze periode opgeslagen voor rekening en risico van de koper. Indien de  koper ook in die periode de zaken of goederen niet afneemt, is Tupak gerechtigd het totaal bedrag dat de koper bij afname verschuldigd zou zijn in rekening te brengen, zonder dat zij gehouden is betreffende zaken of diensten nog te leveren.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Tupak is gerechtigd meerwerk in rekening te brengen aan de  koper. Als meerwerk wordt beschouwd al datgene dat Tupak, hetzij op verzoek van de koper, hetzij naar eigen inzicht moet verrichten boven de in de overeenkomst omschreven werkzaamheden.
 2. Tupak is gerechtigd om de opdracht of een onderdeel daarvan uit te laten voeren door derden.
 3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat een afwijking van de opdracht noodzakelijk of wenselijk is, zal Tupak dit aan de koper meedelen. De daarmee gepaarde aanpassingen van die overeenkomst zullen in overleg tussen de partijen worden vastgesteld met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.

Artikel 7 Eigendomsrechten

De eigendom en intellectuele eigendomsrechten van alle tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, modellen, ontwerpen, etc., die Tupak in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft vervaardigd, berusten bij Tupak. Het hier gestelde lijdt uitzondering indien en voor zover een afzonderlijk bedrag voor de overdracht van de eigendom in rekening is of wordt gebracht.

Artikel 8 Betalingscondities

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enige aftrek of verrekening, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien de betalingstermijn wordt overschreden, is de koper vanaf die datum aan Tupak verschuldigd een rente van 2% per maand, waarbij een gedeelte van de maand als 1 hele maand wordt gerekend.
 3. De niet-betaling van een factuur op de vervaldag heeft ten gevolg de onmiddellijke opeisbaarheid van alle bedragen die de koper verschuldigd is krachtens eventuele andere facturen.
 4. Bij gebreke van tijdige betaling door de  koper zijn de kosten, die Tupak maakt voor de incasso van het verschuldigde, voor rekening van de koper. Deze kosten zijn minimaal gelijk aan het incassotarief zoals opgesteld door de Orde van Advocaten. Wanneer Tupak aantoont dat haar werkelijke incasso-kosten hoger zijn, dan komen ook deze hogere kosten voor rekening van de koper.
 5. Betaling door de koper van een deel van het verschuldigde komt eerst in mindering op verschuldigde rente en kosten, ongeacht hetgeen de koper bij de betaling vermeldt.
 6. Tupak is te allen tijde gerechtigd om van de koper zekerheid voor betaling van de koopprijs te eisen, alvorens te leveren. Bij gebreke van de gevraagde zekerheidstelling door de  koper is Tupak gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Tupak geleverde zaken blijven eigendom van Tupak zolang de  koper niet heeft voldaan aan zijn daar tegenover staande verplichtingen of aan verplichtingen uit hoofde van soortgelijke overeenkomsten met Tupak. Daaronder zijn tevens begrepen vorderingen ter zake van boetes, rente en kosten.
 2. Bij ontijdige betaling is de koper verplicht op eerste verzoek van Tupak de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken aan deze terug te geven. De kosten van teruggave zijn voor rekening van de  koper. Tupak heeft het recht alle ruimtes van de  koper waar mogelijkerwijs zaken van Tupak staan te betreden en zaken op grond van het eigendomsvoorbehoud terug te nemen.

Artikel 10 Garantie en aansprakelijkheid

 1. Tupak staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde prestatie en gebruik te materialen gedurende 1 maand na levering.
 2. Bij een klacht onder de garantie zal Tupak op haar kosten de geleverde zaken repareren of vervangen indien daaraan een constructie-, fabricage- of materiaalfout blijkt. De garantie geldt alleen voor zaken die nog in oorspronkelijke staat verkeren.
 3. Onverminderd de garantiebepalingen sluit Tupak uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid jegens de koper uit voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daar onder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolg schade of bedrijfsschade, behoudens de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Tupak.
 4. De aansprakelijkheid van Tupak is in alle gevallen beperkt tot kosteloze vervanging van het geleverde, danwel tot het netto factuur bedrag.
 5. De koper vrijwaart Tupak voor alle aanspraken van derden wegens schade opgetreden door of in verband met door Tupak geleverde zaken.

Artikel 11 Reclames

 1. Reclames betreffende uiterlijk te constateren gebreken moeten schriftelijk binnen 24 uur na de ontvangst van de zaken, respectievelijk het verrichten van de werkzaamheden in het bezit van Tupak zijn. Na verloop van genoemde termijn zullen de geleverde zaken, respectievelijk diensten, geacht worden in goede staat te zijn ontvangen.
 2. Onverminderd het in artikel 10 lid 1. bepaalde dienen reclames betreffende de inwendige gebreken binnen 8 dagen na constatering van het gebrek in het bezit van Tupak te zijn.
 3. Reclames betreffende de factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum hij Tupak te worden ingediend.
 4. De hiervoor genoemde termijnen worden gesteld op straffe van verval van rechten.
 5. Reclames geven de koper niet het recht om zijn betalingsverplichting op te schorten, danwel achterwege te laten.

Artikel 12 Coulance

 1. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden ten gunste van de  koper geven de koper nimmer het recht zich te beroepen op het niet van toepassing zijn van onderhavige voorwaarden.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op overeenkomsten tussen Tupak en de  koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst tussen partijen en behoren tot de competentie van de Arrondissementsrechtbank, zullen worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Zwolle.
iDEAL Visa Mastercard American Express Cartes Bancaires CartaSi Apple Pay Bancontact Sofort